11

Obchodné
podmienky

Switch Design Obchodné podmienky

Home > Profil > Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Základné ustanovenie firmy Switch Design. Každý obchod realizovaný medzi firmou Switch Design a zákazníkom je založený na dôvere a obojstranne výhodnej spolupráci vedúcej k spokojnosti oboch strán.
1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Switch Design
Bc. Miroslav Uličný
Jariabka 551, 033 01 Podtureň, Slovensko
IČO: 41738985, DIČ: 1035829839
Živnostenský register č. 540-11904 zo dňa 22.8.2005.

Kupujúcim rsp. objednávateľ je fyzická osoba (obchodná spoločnosť, organizácia), ktorá si objednáva tovar alebo službu na stránke www.switch-design.sk. V objednávke musí presne a pravdivo uviesť svoje kontaktné údaje.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že budú plniť svoje záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy a všetky prípadné nedostatky alebo spory budú riešiť prioritne dohodou vyhovujúcou obidvom stranám.

2. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Switch Design sa zaväzuje dodať správny druh služby alebo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, lehote, kvalie. Uplatniť zľavy alebo akcie, ktoré sa na zákazníka vzťahujú, vystaviť a priložiť faktúru za dodaný tovar.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednanú službu alebo tovar, zaplatiť zaň dohodnutú cenu a užívať ho v súlade s návodom alebo prípadnými odporúčaniami.

3. Objednávka

3.1 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov. Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IČO, DIČ, fakturačnú prípadne dodaciu adresu ak sa jená o tovar.
3.2 Po odoslaní objednávky bude doručené na emailovú adresu uvedenú pri objednávke automatické potvrdenie objednávky. Pokiaľ tento email nebude doručený, je potrebné skontrolovať, či bola pri registrácii zadaná správna emailová adresa. Ak je emailová adresa správna a napriek tomu automatické potvrdenie objednávky nebolo doručené, je potrebné kontaktovať predávajúceho na info@switch-design.sk alebo na tel.č.: +421907814745. Toto automaticky generované potvrdenie slúži len na overenie správnosti zadania objednávky, nie je považované za kúpnu zmluvu. Tá vzniká až po ručnom spracovaní a overení vašej objednávky pracovníkom a jej následnom potvrdení.
3.3 Kupujúci je po konzultácii povinný uhradiť zálohu za tovar alebo službu v dohodnutej výške, minimálne 35% z ceny výrobku alebo služby ak nebolo dohodnuté inak.

4. Storno objednávky

4.1 Objednávku je možné stornovať takou formou akou bola prijatá alebo e-mailovou formou.
4.2 Storno objednávky je možné do 72 hodín od jej potvrdenia, bez poplatku.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Odstúpenie od zmluvy je možné v zmysle platných zákonov alebo na základe individuálnej dohody s firmou Switch Design v súlade so základným ustanovením firmy Switch Design.
5.2 Kontaktujte predávajúceho na info@switch-design.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru.
a. Tovar, ktorý chcete vrátiť musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený a kompletný.
b. Peniaze Vám budú vrátené dohodnutou formou po fyzickom prijatí vráteného tovaru na náš sklad.
c. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

6. Dodacie podmienky

6.1 Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar alebo službu v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 6.2 V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru alebo služby v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených predávateľom, je predávateľ povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou mailom alebo poštou a dohodnúť s ním náhradnú lehotu dodania tovaru alebo služby. 6.3 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. 6.4 Doba dodania na tovar alebo služby je stanovená na základe vzájomnej dohody.

7. Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.switch-design.sk sú len orientačné. Konečná platba prebehne na bankové spojenie firmy Switch Design po ukončení objednávky ak nebolo po vzájomnej dohode určené inak.

8. Reklamačný poriadok

8.1 V prípade reklamácií firma Switch Design postupuje striktne v zásade so Základným ustanovením firmy. V našom záujme je poskytnúť služby zákazníkom prevyšujúce štandardný servis. Všetky reklamačné požiadavku budú po prejavení závady individuálne konzultované s cieľom spokojnosti zákazníka.

9. Záručná doba

9.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená zákonom a plynie odo dňa prevzatia tovaru alebo služby a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar alebo službu z dôvodu záručnej opravy.
9.2 V prípade, že je pri tovare alebo službe uvedená dlhšia záručná doba, je uprednostnená pred lehotou stanovenou zákonom.
9.3 Firma Switch Design poskytuje pozáručný servis a služby všetkým svojím zákazníkom na základe dohody a dohodnutou formou.

logo Web dizajn Web dizajn
logo Web hosting Web hosting
logo Tlačový dizajn Tlačový dizajn
Potrebujete pomôcť? Radi vám pomôžeme.
Top